Informace o školní družině

 

Školní družina je v provozu od čtvrtka 2. 9. 2021, 

pro školní rok 2021/2022 činí měsíční úplata 40 Kč
Přihlášku si žáci mohou vyzvednout u třídních učitelů nebo stáhnout zde
 
Školní družina je v provozu od pondělí do pátku od 11:10 do 16:00 hodin.

Tel. kontakt: 602 732 786

 
Informace o úplatě za zájmové vzdělávání ve školní družině V souladu s § 11 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, je s účinností od 1. 9. 2019 stanovena vnitřním předpisem úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině při Základní škole a Mateřské škole Bohuslavice, příspěvkové organizaci, Bohuslavice 19, 798 56 Bohuslavice, takto: 
a) Příspěvek zákonných zástupců žáka na částečnou úhradu neinvestičních nákladů ve školní družině je stanoven na 40 Kč měsíčně za jednoho žáka. 
b) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže • účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, • účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o sociálních službách, nebo • účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle zákona o státní sociální podpoře a tuto skutečnost prokáže řediteli. 
Podmínky úplaty:
a) Úplata je splatná předem, platí se ve dvou splátkách – za období září až leden do 15. 9. 2021 a za období únor až červen do 15. ledna 2022.
b) Úhradu je možné provést bezhotovostním převodem na účet školy - 181829140/0300 . Jako variabilní symbol se uvede registrační číslo žáka. 
c) Pokud za dítě není úplata uhrazena, může ředitel školy rozhodnout o vyloučení žáka ze školní družiny.