CO SE UČÍME?

 

Třída: MYŠIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Těšíme se na karneval (22.2.- 26.2. 2021)

 

Cíl:

 • Rozvoj myšlení, slovní zásoby a samostatného projevu, souvislé vyjadřování
 • Rozvoj fantazie a představivosti
 • Naučit se jednoduchou básničku
 • Procvičit geometrické tvary
 • Rozvoj soustředěnosti, pozornosti
 • Rozvoj pohybových schopností
 • Rozvoj koordinace ruky a oka

 

Dílčí vzdělávací cíle:

 • Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • Rozvoj fyzické a psychické zdatnosti
 • Rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • Rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • Rozvoj tvořivosti
 • Osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • Rozvoj kooperativních dovedností

 

Vzdělávací nabídka:

 • Ranní hry a volné činnosti
 • Spontánní hry:

- hry na rodinu, na doktorku, na kadeřnici, na kuchaře

- hry se stavebnicí, kostkami

- hra dobble (karnevalové masky)

- správné přirovnávání obrázků k jejím stínům

 • Práce s pohádkou - rozbor děje, otázky k pohádce
 • Povídání o maskách
 • Povídání o šaškovi - jaký je? Malý x tenký, hubený x tlustý, veselý x smutný (protiklady)
 • Výtvarná činnost: výroba škrabošek dle své fantazie, kresba své karnevalové masky (za co půjdu)
 • Grafomotorika: vykreslování balónků podle zadání, dokreslování dalších balónků, počítání, geometrické tvary, doplňování šašků do řady podle předlohy
 • PH: Divoké balonky
 • Překážková dráha:

Popelka - přebírání hrachu

Zlatá rybka - lovení rybek

Perníková chaloupka - zdobení papírového perníčku

Zlatovláska - navlékání rozsypaných perel

Močál - přejít trasu pouze po nášlapných kamenech

Odemknutí zámku - namotávání provázku s klíčem na tyč

 • Opakování písně Masopustní polka
 • Básnička:

Šašek dělá legraci,

má to přece na práci.

Rozhazuje rukama,

vykopává nohama.

Zadečkem si zavrtí,

a pak mává na děti.

Široce se usměje,

hezký den ti popřeje.

 • Pořádání karnevalu ve třídě

Závěr: pochvala dětí, co se ti líbilo/ nelíbilo, co se ti povedlo/ nepovedlo a proč?

 

Třída: ŽABIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Těšíme se na karneval (22. 2. – 26. 2. 2021)

 

Cíl: Rozvoj tvořivosti a představivosti, komunikace, slovní zásoby, rytmizace na hudbu, radosti a veselí, rej masek, rozvoj myšlení řeči, tvořivosti, používat, poznávat

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1)Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

2)a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

c) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

3) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

4) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

5) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídka:

- spontánní hry – na rodinu, na lékaře, na klauny/ šašky

                             - třídění klaunů podle - barev, tvarů

                            - hry se stavebnicemi, s kostkami (motorické činnosti)

- rej masek – prohlížení obrázků, přehlídka masek, pochod po školce, oslava

     karneval – prstové malování, opičí dráha, tancování, hod na cíl, skládání klauna, hry s balónky, spojování, hledání rozdílů, foukání kelímků, výroba čelenky, lepení tvarů

 - individuální rozhovory, kde mohu klauna vidět, čím je klaun známý, jak ho poznám, …

- písničky – dle přání dětí, karnevalová diskotéka

PH: ŠTRONZO, BARVIČKY

basnicka.jpg (123432)

masky.jpg (64077)

oblicej.jpeg (29078)

spojovani.jpg (79627)

 

Třída: MYŠIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Brémští muzikanti (15. 2. – 19. 2. 2021)

Cíl:

 • podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností
 • seznámit děti s pohádkou, poslech čteného textu
 • převyprávět pohádku pomocí obrazového materiálu
 • rozvoj myšlení, slovní zásoby a samostatného projevu, souvislé vyjadřování
 • trénink koncentrace, trpělivosti a schopnosti přemýšlet nad dějem
 • dramatizace pohádky s využitím kostýmových čepiček
 • rozvoj fantazie a představivosti
 • poznávání hudebních nástrojů, jejich správné pojmenování
 • rozvoj matematických představ, orientace v čase
 • rozvoj pohybových schopností
 • naučit se krátkou básničku

 

Dílčí vzdělávací cíle:

- rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)

- posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování apod.)

- rozvoj poznatků, schopností a dovedností umožňujících pocity, získané dojmy a prožitky vyjádřit

- vytváření prosociálních postojů (rozvoj sociální citlivosti, tolerance, respektu, přizpůsobivosti apod.)

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách

- rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách

 

Vzdělávací nabídka:

 • ranní hry a volné činnosti – vykreslování obrázků zvířátek z pohádky, prohlížení obrázkové knihy Brémští muzikanti, laminované pomůcky – přiřazování zvířátek dle jejich stínů, přebírání hrášku do misky (zobání pro kohoutka)
 • náměty k řízeným činnostem
- básnička s pohybem: Do pohádky

                                    Kouzelnými vrátky,

                                    pospěš s námi do pohádky.

                                    Všichni už se na nás ptají.

                                    Tak už pojď – ať nečekají!

/Dvě děti stojí čelem proti sobě. Ruce mají zvednuté do vzpažení a vzájemně se za ně drží (představují vrátka do pohádky). Ostatní děti udělají „hada“ – chytí se za ruce a společně procházejí „vrátky“./

- povídání k obrázkům: Učitel si připraví obrázky k pohádce a pozorně si je s dětmi prohlédne. Potom se ptá: Kdo pohádku zná, více variant pohádky (Zvířátka a loupežníci, Zvířátka a Petrovští), jaká zvířátka v pohádce vystupovala, …

- čtení pohádky:

Učitel přečte dětem pohádku. Po přečtení pohádky rozmístí na zemi obrázky se zvířátky, která v pohádce vystupují, a nechá děti, aby je poskládaly do řady tak, v jakém pořadí v textu odcházela od hospodáře. Poté se ptá dětí, které zvíře bylo první, druhé…?

(Při poslechu si děti trénují koncentraci, trpělivost a schopnost přemýšlet nad dějem. Představují si prostředí, postavy a jednotlivé situace. Je důležité, aby si učitel při čtení pohádky pohrál s hlasem.)

- časové pojmy: Co ty děláš v noci? Na jaké části můžeme rozdělit den? (ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer) Co děláme, když se ráno probudíme? Jaké jsou naše činnosti dopoledne ve školce? Jak si hrajeme dopoledne doma o víkendu? Co děláme v poledne, odpoledne a večer? Které dny
v týdnu chodíme do školky? Které dny v týdnu jsme doma? Co je víkend? V jakých lidských profesích lidé pracují i v sobotu a v neděli? Příklad: Lékaři, hasiči, řidiči, policisté.

- rýmování slov: Děti zkoušejí vymýšlet rýmy na určená slova. Před tímto úkolem je dobré, aby děti uměly hledat slova, která se rýmují, podle obrázků
(osel – kozel, pes – les, kočka – vločka, kohoutek - kornoutek)

- poznáváme zvířata:

 1. Skládání obrázků – díky pohádce se děti učí vnímat posloupnost děje. Nabídneme dětem k řazení obrázky z pohádky. Děti spolupracují v malých skupinkách.
 2. Dramatizace pohádky – v pohádkách je hodně dialogů, díky kterým se děti učí klást otázky, odpovídat na ně a neskákat si do řeči. Využití kostýmových čepiček.

- matematické představy: početní kartičky – k počtu předmětů na obrázku přiřaď správné číslo připnutím kolíku (hudební nástroje)

- výtvarné a pracovní aktivity:

vystřihovánky zvířátek, slepení dle návodu

Brémští muzikanti – malba temperovými barvami, otiskování ruky, stříhání, lepení

- grafomotorika: Kočička a pejsek. Obtáhni obrys zvířátek. Pejsek. Najdi pejskovi cestu ke kostičce. Kočička. Najdi kočičce cestu ke klubíčku.

- překážková dráha – pohybová činnost – učitel společně s dětmi připraví překážkovou dráhu, kudy loupežníci utíkali před zvířátky (slalomový běh mezi kužely, přeskoky přes nízké překážky - kostky, chůze po lavičce, válení sudů po žíněnce, proskakování obručemi, …).

- zhlédnutí pohádky (podle básně Františka Hrubína, Špalíček)

 

Závěr: Díky různorodým aktivitám můžeme u dětí rozvíjet různé oblasti – poznávají okolní svět, snaží se pochopit souvislosti, uvědomují si vlastní pocity, trénují koordinaci pohybu a jsou samy kreativní.

nastroje.pocet.jpg (103320)

nastroje.pocet2.jpg (119217)

pl.kocicka.jpg (70667)

pl.pejsek.jpg (55045)

zviratka.stiny.jpg (63948)

 

Třída: ŽABIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Brémští muzikanti (15. 2. – 19. 2. 2021)

 

Cíl: Rozvoj tvořivosti a představivosti, komunikace, slovní zásoby, seznámení s hudebními nástroji, rytmizace na hudbu, radosti a veselí, rozvoj myšlení řeči, tvořivosti, používat, poznávat

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1)Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

2)a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

c) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

3) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

4) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

5) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídka:

- spontánní hry – na rodinu, na lékaře, na obchod

                             - třídění klaunů podle barev a velikosti

                            - hry s kostkami (motorické činnosti), s kruhy na koberci

- brémští muzikanti – rozvoj sluchového vnímání – poslech hudby, tleskání, chůze podle hudby, chůze po špičkách, dupání

                            - jaké máme druhy hudby, věci a jejich zvuk

- výtvarné činnosti – malování štětcem na hudbu dle fantazie (rychlá/ pomalá)

- pracovní činnosti – výroba hudebního nástroje z kinder vajíčka, korálků

- písničky - Já jsem muzikant

PH: ŠTRONZO, BARVIČKY

- rej v tělocvičně, opičí dráha, skoky, přeskoky

 

Třída: MYŠIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Masopustní rej (8.2. – 12.2. 2021)

 

Cíl: Seznámit děti s některými lidovými tradicemi v období masopustu, společně prožít radost a veselí. Rozvíjet myšlení, řeč, tvořivost a fantazii při matematických, výtvarných i jiných činnostech. Zapamatování si jednoduché melodie písničky. Naučit se jednoduchou básničku.

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky
  a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • rozvoj fyzické i psychické zdatnosti
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • seznamování se světem lidí, kultury a umění, osvojení si základních poznatků o prostředí, v němž dítě žije
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu
 • vytváření elementárního povědomí o širším přírodním, kulturním i technickém prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých proměnách

 

Vzdělávací nabídka:

 • ranní hry a volné činnosti
 • spontánní hry - hry na rodinu, na prodavačku, na kuchaře
 • u stolečků - společenské hry, skládání puzzle, pexeso, omalovánky
 • prohlížení obrázků k masopustu
 • stavba masopustních masek z PET víček
 • Pohádka - Chaloupka na vršku- Jak to bylo o Masopustu -> jaké masky se objevují v pohádce? Co je to masopust? Odkdy dokdy trvá masopust? Co všechno dělaly postavy v pohádce?
 • Porovnávání jitrnic- větší x menší, užší x širší, třídění koláčků (podle druhů, počtů, velikosti)
 • PH: Medvědí honička, Maso- pust
 • Rozhovor s dětmi – povídání o tradici masopustu - zvyky, masky
 • Písnička: Masopustní polka, Kalamajka - s pomocí tance
 • Básnička:

Medvědář vede si medvěda, vede si medvěda - nevěda. Že ten medvěd v sále, na maškarním bále, tančí od oběda.

 

Princeznička na bále,
poztrácela korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.

Honzíku, máš na mále!
Přines nám ty korále!
Honzík běžel za hory
nakopal tam brambory.

Vysypal je před krále,
tu máte ty korále!
Větší už tam neměli,
ty už snědli v neděli.

 • Pracovní činnosti: modelování jitrnic (plastelína), tvoření jitrnic pomocí silonové punčochy
 • Výtvarná činnost: Výroba klibny, masky, koláčky
 • Grafomotorika: kreslení řetězu - uvolňovací cvik, koordinace oko - ruka; vykreslení klauna - sestavování obrázku - lepení
 • Závěr: Pochvala dětí, hodnocení společné a individuální práce. Co se ti líbilo/ nelíbilo, co se ti povedlo/ nepovedlo a proč?

 

Třída: ŽABIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Masopustní rej (8. 2. – 12. 2. 2021)

 

Cíl: Rozvoj fantazie, komunikace, slovní zásoby, seznámení s některými lidovými tradicemi v období masopustu, radosti a veselí, povědomí o chování, rozvoj myšlení řeči, tvořivosti, rytmizace na hudbu, používat, poznávat, pojmenovat barvy

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1) Rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

2) a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti
a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

c) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

3) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

4) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

5) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídka:

- spontánní hry – na rodinu, na lékaře, na klauny/ šašky

                             - třídění klaunů podle - barev, tvarů

                            - hry se stavebnicemi, kostkami (motorické činnosti)

- zvyky a tradice – povídání, prohlížení obrázků, které tradice/ zvyky u nás dodržujeme

- masopust – co to je, kde se vzal, rej masek, individuální rozhovory s dětmi

                     - kde mohu klauna vidět, čím je klaun známý, jak ho poznám, …

- výtvarné činnosti – malování vodovými barvami

- pracovní činnosti – modelování koláčů (plastelína), zdobení

                                  - sestavování celku z části, lepení – dle fantazie nebo předlohy

- písničky – já jsem muzikant, červený šátečku

PH: MASO – PŮST, ŠTRONZO

- rej v tělocvičně, opičí dráha, skoky, přeskoky, házení s balónky

 

Třída: MYŠIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Pohádka o Koblížkovi (1. 2. – 5. 2. 2021)

 

Cíl:

 • podpořit u dětí přirozený vztah k pohádkám prostřednictvím poslechových, dramatických, tělesných, hudebních, pracovních a dalších činností,
 • seznámit děti s pohádkou o Koblížkovi, poslech veršovaného textu,
 • převyprávět pohádku pomocí obrazového materiálu dle dějové posloupnosti,
 • rozvoj myšlení, slovní zásoby a samostatného projevu, souvislé vyjadřování,
 • dramatizace pohádky s využitím kostýmových čepiček,
 • rozvoj fantazie a představivosti,
 • zapamatování si jednoduché melodie písničky,
 • poznávání některých druhů potravin zdraví prospěšných,
 • uvědomění si lidských vlastností (dobro, zlo, lstivost, chytrost, hloupost, pýcha),
 • upevňování znalostí o přírodě

Dílčí vzdělávací cíle:

 • uvědomění si vlastního těla
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody
  i pohody prostředí
 • rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních (výslovnosti, vytváření pojmů, mluvního projevu, vyjadřování)
 • rozvoj komunikativních dovedností (verbálních i neverbálních) a kultivovaného projevu
 • rozvoj tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého sebevyjádření)
 • osvojení si elementárních poznatků o znakových systémech a jejich funkci (abeceda, čísla)
 • rozvoj a kultivace mravního i estetického vnímání, cítění a prožívání
 • rozvoj kooperativních dovedností
 • poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí
 • seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

Vzdělávací nabídka:

 • ranní hry a volné činnosti

- spontánní hry dětí v herních koutcích: na rodinu, na maminku – oblékání panenek, vhodné oblečení do zimního počasí, na kuchaře – míchání těsta,

- individuální práce s dětmi dle potřeby,

- hra s dřevěným domečkem, ponkem s nářadím, kuličková dráha, konstruktivní stavebnice,

- plošné obrázky zvířátek – doplňování obrázků PET víčky,

- malování do mouky

- omalovánky (Koblížek, postavy z pohádky)

- skládání puzzle – děj pohádky „O Koblížkovi“

 • náměty k řízeným činnostem

- písnička „Domeček“ (text, hudba: Marie Kružíková) s doprovodem klavíru – motivace k veršované pohádce „O Koblížkovi“

- poslech vyprávěné (čtené) pohádky, popis postav z pohádky, posuzování jejich chování, charakterové vlastnosti (liška – bystrá, chytrá, mlsná), poučení - Jaký byl Koblížek? (domýšlivý, pyšný, hloupý), prohlížení a popis obrázků, vypravování pohádky podle dějové posloupnosti (obrázkový seriál)

- seznamování s příslovími (pochopení významu)

 • Kdo se směje naposled, ten se směje nejlíp. (chytrá liška)
 • Pýcha předchází pád. (pyšný Koblížek)
 • Nechval dne před večerem.
 • Neříkej hop, dokud nepřeskočíš.
 • Padla kosa na kámen.
 • Dočkej času jako husa klasu. (kynutí těsta)
 • Dobrá rada nad zlato. (Co bychom poradili Koblížkovi?)
 • Důvěřuj, ale prověřuj. (nebezpečí od neznámého člověka, zvířete)

- dramatizace pohádky

- báseň: Koblížek, vysvětlení a pochopení vtipu
(autor neznámý)

Kam se koulíš, koblížku?
Jestli jsi ten pohádkový,
dej si pozor na lišku!

Au, au, to to bolí,
kdo by myslel na lišku!
Spěchám k panu doktorovi,
spálil jsem se na bříšku.

- veršované hádanky pro bystré hlavičky: zajíc, vlk, medvěd, liška

- rozlišování pojmů před, za, uprostřed, nahoře, dole, vpravo, vlevo, první poslední – přiřazování Koblížka

- seznamovat se s číselnou řadou, jednoduchými počty (jeden ubyl, přibyl)

- grafomotorika – Liška a Koblížek (kresba čar, geometrických tvarů), Koblížek – kreslení kruhů, dbáme na správné držení psacího náčiní, koordinace oko-ruka

- poznávání některými druhů potravin (Co je potřeba k přípravě koblížků? - mouka, vejce, mléko, droždí, cukr, marmeláda, olej), ukázka potravin, popřípadě návštěva šk. jídelny

 • pohybové aktivity

- rytmické cvičení podle bubínku – reakce na signál, silný, slabý, tenký – střídání běhu a chůze,

- cvičení - koulení míče v prostoru, převaly v lehu na zádech (skrčené nohy, ruce spojené pod koleny),

- říkanka s pohybem - nápodoba pohybů a zvuků zvířat, se kterými se Koblížek během svého putování setkal (zajíc, vlk, medvěd, liška), příprava na dramatizaci pohádky

Kutálí se koblížek jako malý talířek.
Kutálí se dopředu a pak zase dozadu.
Kutálí se doprava a pak zase doleva
.

- PH: Koblížek a liška (děti sedí v kruhu a kutálí si míč, který představuje koblížek; uprostřed kruhu je jedno z dětí, které představuje lišku a chytá koulející se míč)

 - hod na cíl – házení Koblížka (míče) do obruče

- slalom mezi kužely s malým míčkem na lžíci - Koblížek se vydal na cestu

- tvořivé aktivity: pracovní činnosti – práce s plastelínou – hnětení, mačkání, uštipování, krájení, tvoření kuliček - koblížků, kynetickým pískem – tvoření koulí z písku, otiskování kulatých formiček, vypichování tvarů tvořítky

- výtvarné činnosti: koláž – liška a koblížek, malba vodovými barvami, kresba, práce s papírem – mačkání, stříhání, lepení.

- Závěr: Pochvala dětí, hodnocení společné a individuální práce, diskuze. /Co se Ti líbilo, nelíbilo, povedlo, nepovedlo a proč?/

pisnicka.jpg (58689)

pohadka.dej.jpg (311534)

koblizek.jpg (66605)

koblizek.kruhy.jpg (70837)

liska.tvary.jpg (106687)

 

Třída: ŽABIČKY

VI. Integrovaný blok: RATATA, MASKY BUŠÍ NA VRATA

Téma: Pohádka o Koblížkovi (1. 2. – 5. 2. 2021)

Cíl:

 • Rozvoj fantazie, s dopomocí převyprávění příběhu, naslouchat druhým, povědomí o našem bezpečí, co je zdraví prospěšné, starost o své tělo, chování a pravidla ve škole i venku

 

Dílčí vzdělávací cíle:

1) rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsahu pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí

- osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře zdraví, bezpečí, osobní pohody i pohody prostředí

2) a) rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností receptivních i produktivních

b) rozvoj, zpřesňování a kultivace smyslového vnímání, přechod od konkrétně názorného myšlení k myšlení slovně-logickému (pojmovému), rozvoj paměti a pozornosti, přechod od bezděčných forem těchto funkcí k úmyslným, rozvoj a kultivace představivosti a fantazie

c) poznávání sebe sama, rozvoj pozitivních citů ve vztahu k sobě

3) osvojení si elementárních poznatků, schopností a dovedností důležitých pro navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhým lidem

4) poznávání pravidel společenského soužití a jejich spoluvytváření v rámci přirozeného sociokulturního prostředí, porozumění základním projevům neverbální komunikace obvyklým v tomto prostředí

5) seznamování s místem a prostředím, ve kterém dítě žije, a vytváření pozitivního vztahu k němu

 

Vzdělávací nabídka:

- spontánní hry – na prodavačku, na rodinu, na kuchaře

 - omalovánky, skládání puzzle, sestavování z kostek, spojování tvarů, třídění koblížků do košíku (podle barev, velikosti, tvaru)

- pohádka o Koblížkovi – rozbor děje, dramatizace

                                          - kdo se v pohádce objeví, jak vypadají postavy, jsou hodní/zlý, …

- prohlížení obrázků, popisování co vidíš, individuální rozhovory s dětmi

- PH: na Koblížka

- napodobování Koblížka – přeskoky, plazení, poskoky, běh, obíhání překážek

- jaký je (může být) Koblížek – přídavná jména – hodný, sladký, malý, …

- hod na cíl – házení Koblížka (míče) do pece

- povídání o chování k dospělým, k rodičům, o bezpečí, o zdraví, pomoc starším lidem

- písnička: Já Koblížek …

- pracovní činnosti – válení těsta (plastelíny), hra na kuchaře – pečení Koblížků

- výtvarné činnosti – malba svého Koblížka – stříhání, kreslení/malba vodovými barvami

- rozlišování tvarů – koblížek kulatý (kruh) – které předměty kolem nás jsou taky kulaté?

- grafomotorika – kreslení kruhu (Koblížků) – uvolňovací cvik, koordinace oko - ruka

- dějová posloupnost – sestavování příběhu – lepení

 

Závěr: Pochvala dětí, co se ti líbilo/ nelíbilo, co se ti povedlo/ nepovedlo, a proč? 

 

 

__________________________________________________________________________________________________________

 

Co dítě potřebuje v MŠ:

 • přezůvky s pevnou patou a bílou podrážkou (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • pohodlné oblečení do třídy
 • náhradní prádlo (spodní prádlo, punčocháče, tričko, tepláky; u malých dětí raději více)
 • převlečení na pobyt venku, zahradu, vhodnou obuv, při nepřízni počasí pláštěnku a holinky
 • bačkůrky (pantofle zakázány z bezpečnostních důvodů)
 • pyžamo na odpočinek na lehátku
 • hřeben, kapesníčky

Prosíme, aby děti měly všechny své věci řádně označené nebo podepsané!

Platby
Výše úplaty  za předškolní vzdělávání od 1. 9. 2020

Základní částka: 200,- Kč měsíčně

Rodiče uhradí úplatu bezhotovostním převodem /trvalý příkaz/  na účet školy – číslo účtu: 181829140/0300 splatnost úhrady vždy  do 20. daného měsíce

variabilní symbol: datum narození dítěte - bez mezer, do zprávy pro příjemce - jméno dítěte

Do zprávy pro příjemce zadejte jméno a příjmení dítěte!

Osvobození od úplaty:

 1. Vzdělávání v mateřské škole se poskytuje bezúplatně všem dětem, kterých se týká povinné předškolní vzdělávání
 2. Zákonný zástupce, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi.
 3. Zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči.
 4. Rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě  nebo
 5. Fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče, pokud tuto skutečnost prokáže ředitelce mateřské školy

Doklady k osvobození od úplaty za předškolní vzdělávání předložte ředitelce školy nejpozději do 8. dne měsíce, kdy požadujete  osvobození nebo od kdy nastane změna.

Žádost o osvobození od placení úplaty za předškolní vzdělávání.pdf (179,3 kB)