Aktuální informace pro rodiče:

 
 
 
 

ORGANIZACE  A  PRŮBĚH  ZÁPISU K  PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Zápis do mateřské školy při Základní a Mateřské škole Bohuslavice, příspěvkové organizace se koná ve čtvrtek 2. 5. 2019 v době 8.00 - 16.00 hodin

Rodiče k zápisu donesou:

  • rodný list dítěte
  • vyplněnou Žádost o přijetí – (mohou stáhnout z webových stránek případně vyzvednout předem v MŠ) a potvrzenou od lékaře o povinném očkování (dítě s předškolním povinným vzděláváním nemusí mít lékařské potvrzení!!!). Tímto bude zahájeno správní řízení.
  • občanský průkaz zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (v případě dítěte se speciálními vzdělávacími potřebami)

     
  • V den zápisu bude zákonnému zástupci přiděleno registrační číslo.
  • Výsledky řízení o přijetí dítěte do MŠ budou zveřejněny do 30 dnů od zahájení správního řízení k rukám zákonného zástupce dítěte nebo předáno v téže lhůtě osobně. Případné rozhodnutí o nepřijetí bude doručeno do 30 dnů od zahájení správního řízení k rukám zákonného zástupce či ve stejné lhůtě osobně.
  • Při rozhodování o přijetí bude ředitelka postupovat dle stanovených kritérií viz. dokumenty MŠ – Kritéria přijetí dětí.

Zápis do mateřské školy je spíše administrativní jednání, dítě se zápisu nemusí účastnit. Chcete-li však Vaše dítě motivovat k jeho prvnímu vzdělávání, vezměte ho s sebou. Můžete si společně prohlédnout prostory mateřské školy a osobně se seznámit s pedagogy. Těšíme se na Vás.

Lenka Kučerová, ředitelka školy