Šk. poradenské pracoviště

Poskytování poradenských služeb ve škole je zabezpečováno školním poradenským pracovištěm, ve kterém působí výchovný poradce, školní metodik prevence a speciální pedagog, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli a dalšími pedagogickými pracovníky školy.

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatnou komplexní poradenskou službu žákům, zákonným zástupcům a pedagogům souladu s vyhláškou č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních,  ve znění pozdějších předpisů.

Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby zaměřené zejména na:

a) poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření

 c) prevenci školní neúspěšnosti

 d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění

 e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

 f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

 g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském zařízení

 h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů

 i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace

 j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou

 k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických postupů ve vzdělávací činnosti školy

 l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci

 m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými zařízeními

 Škola zpracovává a uskutečňuje program poradenských služeb ve škole, který zahrnuje popis a vymezení rozsahu činností výchovného poradce a školního metodika prevence, preventivní program školy včetně strategie předcházení školní neúspěšnosti, šikaně a dalším projevům rizikového chování.

Výchovný poradce, speciální pedagog a školní metodik prevence se podílejí na zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, poskytují součinnost školským poradenským zařízením a spolupracují s orgány veřejné moci za účelem ochrany práv žáků.