Speciální pedagog

  • konzultace a poradenství pro žáky, rodiče a učitele v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb žáků, koordinace a vedení asistentů pedagoga ve škole
  • vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vytyčení hlavních problémů žáka a zařazení do speciálně pedagogické péče
  • individuální i skupinová speciálně pedagogická péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, činnosti reedukační, kompenzační, stimulační
  • spolupráce a interveční podpora při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory
  • úprava školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů
  • kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami
  • zajišťování dokumentace případů v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů

Mgr. Svatava Dvořáková
konzultace: kdykoli po domluvě
Tel: 602 974 194
E-mail: dvorakova.svatava@zsamsbohuslavice.cz